ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - מדיניות פרטיות
1
ללא הגבלה
1

אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות
דוא"ל: hermom.tikshoret@gmail.com
 
1
    כניסת כתבים  |   רישום לאינדקס   |   צור קשר   |   אודות
11
 
     
1
אוכל ותזונה   |   בריאות ונפש     בארץ   |   התנדבות וקהילה     חוק ומשפט    |   ספורט   |   רפואה משלימה     האינדקס המרכזי  מכון פויירשטיין   |  הספריה לעיוורים 
1
 עמותות וארגונים  מחלקות רווחה  |  טפסים - המוסד לביטוח לאומי  |  מדריכים - המוסד לביטוח לאומי  |  סיכוי שווה  |  עת לעשות  |  עלה נגב - נחלת ערן  |   המייל האדום

סדנאות ואירועים  
1
1

1
ט
עימה מהחיים - הקרנת טרום בכורה
 
1
סדנא בנושא: ניידות והושבה
 
1
חברת גשר - טיולי נכים
 
1
הרצאה: המסע של חיי - משבר כמנוע צמיחה
1


מדיניות פרטיות
 
מבוא

1. הסכם מדיניות הפרטיות (להלן: "ההסכם") הנו הסכם נספח, המהווה חלק בלתי נפרד, להסכם תנאי השימוש באתר.

2. קריאת הסכם זה יש לעשות בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש.

3. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

4. הסכם מדיניות הפרטיות להלן מסדיר את היחסים בינך - נרשם, מפרסם, אורח או משתמש, לבין "ספקטרום תקשורת"
.

5. מונחים והגדרות המופיעים בהסכם אשר לא פורשו ו/או הוסברו, יקבלו את משמעותן כמוגדר בהסכם תנאי השימוש.

6. משתמש שאינו מסכים לאמור בהסכם זה מתבקש לא למסור כל מידע באתר זה ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותיו.

7. התנאים בהסכם זה, עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של "ספקטרום תקשורת"
.

8. חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים וכותרות הסעיפים הנם לנוחיות והתמצאות בלבד ולא יעשה בהם כל שימוש לפירוש מה מהוראות ההסכם.

רישום לאתר

1. ייתכן ולצורך קבלת זכויות שימוש באתר, לרבות פרסום בו, וכתנאי לכך, רשאי "ספקטרום תקשורת" 
לדרוש כי יתבצע על ידי המשתמש הליך של רישום בו הוא נדרש להזנת פרטים, העלאת תמונות, העלאת קבצים והעברת נתוני מידע שונים, חלקם חובה וחלקם רשות, לרבות פרטי תשלום ואמצעי תשלום (להלן: "פרטים אישיים"). משתמש שאינו מסכים להזנת הפרטים האישיים כאמור, עשוי שלא לקבל היתר שימוש באתר.

איסוף מידע

1. בעת גלישה באתר, ו/או רישום לאתר והשימוש בתכניו ובשירותיו, עשוי "ספקטרום תקשורת" 
לאסוף פרטים ונתונים שונים על המשתמש, חלקם אישיים וחסויים וחלקם גלויים גם לעיני אחרים. מעבר לדרישות הרישום והפרטים להם נדרש הנרשם למסור, במהלך השימוש של המשתמש באתר ובשירותיו, מצטברים ברשות "ספקטרום תקשורת" פרטים, מידע תכנים ונתונים שונים, לרבות, אך לא רק, כגון: עמודים ו/או אתרי אינטרנט בהם צפה המשתמש, פרסומים בשירותים שונים באתר (כגון:פורומים, צ'אט, דפי פייסבוק, לוחות וכדומה), תכנים שפרסם ו/או הפיק ו/או העלה המשתמש באתר ואליו, מודעות, מוצרים ושירותים שעניינו את המשתמש, הרגלי גלישה וצורת גלישה, כתובת IP, מיקומו הגיאוגרפי של הגולש וכיוצא באלו (להלן:"המידע").

2. "ספקטרום תקשורת" 
שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לאיסוף פרטים, נתונים, תכנים וכל מידע אחר ואישי של ועל המשתמש במהלך שימושו באתר ולאחריו, כאמור לעיל.

3. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי מסירת המידע על ידו, באופן ישיר או עקיף, באופן מלא או חלקי, באופן אקטיבי או פסיבי, וכן כל מידע על המשתמש, בשל שימוש המשתמש באתר ו/או שימוש משתמשים אחרים, נעשה על דעתו ורצונו החופשי והוא מסכים לכך ללא סייגים מלבד אלו הקיימים מכוח הדין.

4. "ספקטרום תקשורת" 
פועל לאיסוף מידע כאמור מאת המשתמשים וזאת לצורך מתן שירותים בצורה מיטבית ויעילה.

5. המשתמש מאשר בזאת כי לצורך שימושו באתר ובשירותיו, "ספקטרום תקשורת" יהיה רשאי לשלוח ולהשתמש במידע הנובע והנגזר מהמידע שנצבר בקבצים אלו, לרבות לשם שימושים סטטיסטיים, העברתו לצד שלישי לצורך קיום הוראות כל דין, מטרות מסחריות, פרסום על ידי "ספקטרום תקשורת" ו/או צדדים שלישיים, הצגה והצבת תכנים, מכל סוג, באתר, אשר מותאמים אישית למשתמש.

חשיפת מידע

1. "ספקטרום תקשורת" 
מקפיד לפעול בנוגע למידע בכפוף להוראות כל דין ובפרט כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981. לפיכך, "ספקטרום תקשורת" ישמור על פרטיי המידע האישיים של המשתמש, אשר לא פורסמו באתר ו/או במקום אחר בפומבי על ידי המשתמש, ולא יגלה אותם בפני צדדים שאינם מורשים לכך על פי דין.

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "ספקטרום תקשורת" 
שומר לעצמו את הזכות לחשוף ו/או להעביר כל סוג של תוכן או מידע, חסוי, אישי או פומבי של משתמש, לרבות פרטיו המזהים של המשתמש, פרופיל של המשתמש, התנהגות הגלישה שלו, ip וכיוצא באלו, במקרים הבאים, אך לא רק: הפרה של הסכם תנאי השימוש על ידי המשתמש ; הליכים משפטיים בין המשתמש למשתמש אחר בנוגע לשימוש באתר; הליכים משפטיים בין המשתמש ל-"ספקטרום תקשורת" בנוגע לשימוש באתר ותפעולו; הוראות ו/או צו של בית משפט או בכל מקרה שבו "ספקטרום תקשורת" ימצא צורך לכך, לרבות צורך כלכלי או עסקי כגון מכירה, מיזוג, העברת שליטה וכיוצא באלו, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

3. המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי לאחר שביצע רישום לאתר, וכן כל פרט ו/או תוכן אחר שפרסם, הפיק, יצר, העלה, במהלך שימושו באתר, מלבד פרט ו/או תוכן אשר נקבע על ידי "ספקטרום תקשורת" 
כי יישאר חסוי, יהיה נגיש וחשוף ל-"ספקטרום תקשורת" ולשאר משתמשי האתר, לרבות באמצעות חיפוש המבוצע על ידי משתמשים אחרים ו/או אורחים.

שימוש במידע

1. "ספקטרום תקשורת" 
שומר לעצמו את הזכות למסור כל מידע שנאגר באתר ו/או במאגרי המידע (ככל שיהיו קיימים כאלו) של "ספקטרום תקשורת" בנוגע למשתמש, במלואו, לרבות תכני האתר, פרופיל משתמש, פרטים מזהים, פרטים אישיים, דברי/מודעות פרסום, נתוני שימוש וגלישה באתר וברשת האינטרנט, מספר IP, לכל אדם ו/או גוף הזכאי לכך על פי דין, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש, והמשתמש מסכים ומאשר בזאת, כי לא יהיו לא כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד "ספקטרום תקשורת" בנוגע לכך.

2. המשתמש מסכים בזאת כי המידע עליו ועל אופן שימושו באתר, לרבות המידע שיימסר מטעמו ו/או על ידי משתמשים אחרים, יישמרו ויאוחסנו במאגרי הנתונים (ככל שיוקמו כאלה) של "ספקטרום תקשורת" 
וכי יהיה רשאי להשתמש במידע האמור ו/או לאפשר לאחר שימוש במידע, לפי שיקול דעתו, ובכפוף לכל דין. בכלל זה, "ספקטרום תקשורת" יהיה רשאי, בעצמו ו/או באמצעות צדדים שלישיים, בנוגע ובהתבסס על המידע של המשתמש, בתמורה או שלא בתמורה, לבצע שירותי דיוור (כגון ניוזלטר) מכל סוג (לרבות מסחריים), ליצור קשר עם ספקים ולקוחות, לבצע פרסום ישיר או עקיף באתר או מחוצה לו, שיווק וקידום מכירות לפעילות האתר ושירותיו, לבצע שיתוף ו/או העברה או מכירה של המידע, לבצע ניתוחים סטטיסטיים, לבצע מכירה של חלקים ו/או שימושים ו/או שירותים באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה ו/או מעשה המשרתים את האינטרס הכלכלי וכל אינטרס אחר של "ספקטרום תקשורת".

תיקון, הסרה והגבלת שימוש במידע

1. משתמש אשר השהה את פעילותו או ביטל את רישומו באתר, בכפוף לאמור בהסכם תנאי השימוש, פרטיו ו/או התכנים ו/או המידע מטעמו, עשוי שלא להיות נגיש לאיתור ו/או חיפוש ו/או שימוש על ידי משתמשים אחרים. המידע הנצבר שבאתר כאמור עשוי להישמר במאגרי הנתונים של "ספקטרום תקשורת" 
ולא ימחק, וזאת לצורך צרכים מסוימים (כגון יישוב מחלוקות עתידיות). ואולם, מידע ותכנים אשר הופקו ו/או פורסמו ו/או הועלו באתר שלא רק במסגרת הרישום האישי (כגון: פורומים, כתבות ו/או מאמרים, לוחות/מודעות פרסום, צ'אט, דפי פייסבוק, חוות דעת, דירוג), ימשיכו להיות חשופים.

2. "ספקטרום תקשורת" 
יהיה רשאי להשאיר באתר ו/או במאגרי המידע פרטי משתמש אשר השהה את פעילותו או ביטל את רישומו באתר או שרישומו ו/או פרסומו הופסק או הושהה, (אם כי המשתמש לא יהיה חשוף ליצירת התקשרות עימו מצד משתמשים אחרים) והכל במסגרת שירותי האתר (כגון הודעות פרטיות, שליחת sms, שליחת אימייל), אלא אם המשתמש חשף מידע אודות פרטי ההתקשרות שלו באופן ישיר למשתמש/ים אחר/ים כאמור.

3. "ספקטרום תקשורת" 
יהיה רשאי אך לא חייב להסיר ו/או להגביל ו/או להשהות דבר פרסום של מפרסם, במידה והמפרסם ביקש את השהיית ו/או ביטול הפרסום כאמור ו/או במקרה שהמפרסם לא עמד בתנאי השימוש ו/או בתנאי מדיניות הפרטיות ו/או בהסכם אחר מטעם "ספקטרום תקשורת", לרבות הסכם פרסום.

4. המשתמש זכאי לעדכן ולתקן את הרישום האישי לגביו ו/או לדבר/מודעת פרסומו (במקרה של מפרסם), מעת לעת, לרבות תמונותיו ולמעט מידע שאינו ניתן לשינוי אלא בפניה מפורשת ל-"ספקטרום תקשורת" 
בכתב (כגון: שינוי שם משתמש). פרטיי מידע ותכנים אחרים אשר פורסמו באתר במקומות ציבוריים כגון פורומים, צ'אטים, דפי פייסבוק, לוחות, מודעות פרסום, חוות דעת, דירוג וכדומה, עשויים לא להיות ניתנים לתיקון ו/או עדכון ו/או הסרה, על כן על המשתמש להקפיד על טיב המידע שהוא מוסר ו/או מפיק ו/או מעלה.

אבטחה

1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, והוא מוסר את פרטיו ומבצע שימוש באתר על בסיס כך, כי האתר והמידע והתכנים בו, לרבות פרטיו האישיים, עלול להיפרץ ולהיחשף בפני גורמים לא מורשים, וכן גורמים אלו עלולים להשתמש בפרטים אלו ואף להתחזות בשמו.

2. "ספקטרום תקשורת" 
מפרסם באתר תכנים שונים, כגון קישורים ופרסומות, אשר מפנים לאתרים אחרים אשר בהם קיימים תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונים מאלו של אתר זה. הואיל וכך, "ספקטרום תקשורת" לא יכול להבטיח את פרטיותו של המשתמש באתרים כגון אלו, ואילו המשתמש פוטר בזאת את "ספקטרום תקשורת" מאחריות בגין דא.

3. פרטיי ההתחברות של המשתמש לאתר הנם אישיים וסודיים ואין להעבירם לאחר. על המשתמש להקפיד כי הללו לא יחשפו, ולעדכן פרטים אלו בפרטים חדשים במידה ויש חשש כי נחשפו כאמור ד-לעיל'.


כללי 

1. במידה ויקבע שחלק כלשהו מהתנאים אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר התנאים יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.


2. כל האמור בתנאים הנזכרים ד-לעיל' ובמלואם תקפים באתר ובכל קישור במישרין ובעקיפין של "ספקטרום תקשורת" 
וכי בעת שימוש באתר ובכל קישור במישרין ובעקיפין של "ספקטרום תקשורת" הינך מסכים לכל התנאים וללא כל סייגים.

4. ככל שאינך מסכים לתנאים, עליך להימנע מיד משימוש באתר, כמו גם בכל קישור במישרין ובעקיפין של האתר.
 

עריכה: 01 ינואר 2019
 
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
טלפון:
08-659-18-01
  פקס:
153-54-712-64-59
דוא"ל:
hermon.tikshoret@gmail.com
  כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: "ספקטרום תקשורת".