lelo-hagbala.co.il  ללא הגבלה -אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות              חבר איגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL | רישיון אקו"ם | כניסת כתבים | חזרה לדף הבית
6
 
בארץ ובעולם   בריאות ונפש   בקהילה שלנו   חוק ומשפט   רפואה משלימה   תזונה נכונה   ספורט בריאות       חיפוש באתר    
1
בארץ ובעולם

לקט נתונים בנושא לקויי שמיעה בישראל לרגל יום השמיעה הבינלאומי - מתוך הסקר החברתי 2019

12% (כ-700 אלף איש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, 14% מהגברים ו-11% מהנשים. ל-10% (כ-558 אלף איש) יש קושי מועט ול-2.5% (כ-141 אלף איש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכללשיעור המתקשים בשמיעה עולה עם הגיל: 46% (כ-174 אלף איש) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי ול-15% מבני 75 ומעלה (כ-56 אלף איש) יש קושי רב בשמיעה או שאינם שומעים בכלל. שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה כלשהי הוא 66%, 79% בקרב שאר האוכלוסייה. 31% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי אינם בכוח העבודה, 19% בקרב שאר האוכלוסייה. 10% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 4% בקרב שאר האוכלוסייה. 12% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי חשים דיכאון לעיתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה. אנשים עם לקות שמיעה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם


מערכת, 02/03/2021, צילום: Canva

 

לקט נתונים בנושא לקויי שמיעה בישראל לרגל יום השמיעה הבינלאומי. תמונת אילוסטרציה: Canva
 


לרגל יום השמיעה שיחול ב-3 במרץ, מתפרסמים נתונים על לקויי שמיעה בישראל, מתוך הסקר החברתי 2019. הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,570 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף שהתמקד ב-2019 בין השאר, בנושא עזרה ללא תמורה כספית לקרוב משפחה עם מחלה או מוגבלות. הנתונים מבוססים על התשובה לשאלה: האם יש לך קושי לשמוע? אפשרויות התשובה הן: 1. אין קושי; 2. יש קושי מועט; 3. יש קושי רב; 4. לא שומע כלל. המשיבים 2, 3 או 4 הוגדרו אנשים עם לקות שמיעה כלשהי ומי שהשיבו 3 או 4 הוגדרו בעלי לקות שמיעה חמורה.

היקף לקות השמיעה בישראל (בני 20 ומעלה)

12% (כ-700 אלף איש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, 14% מהגברים ו-11% מהנשים. ל-10% (כ-558 אלף איש) יש קושי מועט; ל-2.5% (כ-141 אלף איש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל (לקות שמיעה חמורה). גברים מתקשים בשמיעה יותר מנשים, בכל קבוצות הגיל ובכל רמות הלקות.

אחוז המתקשים בשמיעה1 עולה עם הגיל: 4% מבני 20–44; 13% מבני 45–64; 27% מבני 65–74.

46% (כ-174 אלף איש) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי ול-15% מבני 75 ומעלה (כ-56 אלף איש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל. (תרשים 1)

תרשים 1 - בני 20 ומעלה עם לקות שמיעה כלשהי, לפי מין וגיל, 2019
 

תרשים 1 - בני 20 ומעלה עם לקות שמיעה כלשהי, לפי מין וגיל, 2019
 
השכלה, בני 74-25

בכל קבוצות הגיל, שיעור בעלי השכלה נמוכה (חסרי תעודת בגרות) גבוה יותר בקרב אנשים עם לקות שמיעה. בגיל 74-25 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב לקויי השמיעה הוא 41%, לעומת 28% בקרב אנשים שאינם מתקשים בשמיעה. ל-28% מהאנשים עם לקות שמיעה יש תעודה אקדמית, לעומת 39% בקרב האנשים שאינם מתקשים בשמיעה.

תעסוקה, בני 64-25

שיעור המועסקים בקרב לקויי שמיעה נמוך יותר מהשיעור בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים המבוגרים. בגיל 64-25 אחוז המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה כלשהי הוא 66%, לעומת 79% בקרב אנשים שאינם מתקשים בשמיעה. 31% מהאנשים עם לקות שמיעה אינם בכוח העבודה, לעומת 19% בקרב אנשים שאינם מתקשים בשמיעה.

ל-19% מהמועסקים עם לקות שמיעה בני 64-25 יש סמכות ניהולית בעבודתם, לעומת 25% בקרב השאר.

36% מהמועסקים עם לקות שמיעה חושבים שתפקידם מאפשר קידום בעבודה, לעומת 50% בקרב השאר.

56% מהמועסקים עם לקות שמיעה מרוצים מהכנסתם מהעבודה, לעומת 63% בקרב שאר המועסקים.

71% מהמועסקים עם לקות שמיעה השיבו שהם היו עובדים גם אילו מבחינה כלכלית הם יכלו להרשות לעצמם שלא לעבוד, לעומת 78% מהמועסקים שאינם מתקשים בשמיעה. (תרשים 2)

תרשים 2: בני 64-25, לפי מצב השמיעה, מצב התעסוקה ועמדות כלפי העבודה, 2019
 

, 2019תרשים 2 - בני 64-25, לפי מצב השמיעה, מצב התעסוקה ועמדות כלפי העבודה
 
שימוש במחשב ובאינטרנט בשלושת החודשים האחרונים, בני 74-20

61% מבני 74-20 עם לקות שמיעה משתמשים במחשב, לעומת 75% מהאנשים ללא לקות שמיעה.

81% משתמשים באינטרנט (90% מהאנשים ללא לקות שמיעה) ו-78% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד (88% מהאנשים ללא לקות שמיעה).

75% משתמשים באינטרנט בכל יום או כמעט בכל יום (85% מהאנשים ללא לקות שמיעה).
42% משתמשים באינטרנט לצורך עבודה ו-22% לצורך לימודים (56% ו-37% בקרב השאר). (תרשים 3)

תרשים 3: בני 74-20, לפי מצב השמיעה ושימוש במחשב ובאינטרנט, 2019


, 2019תרשים 3 - בני 74-20, לפי מצב השמיעה ושימוש במחשב ובאינטרנט
 
קשרים חברתיים ומצבים רגשיים, בני 74-20

לקויי שמיעה בני 74-20 חשים בדידות לעיתים קרובות יותר מאנשים שאינם לקויי שמיעה (10% לעומת 4%, בהתאמה).

ל-16% מהאנשים עם לקות שמיעה אין קשרים עם חברים ו-13% חשים שאין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה, לעומת 7% ו-6% בהתאמה, בקרב האנשים שאינם מתקשים בשמיעה.

29% מהאנשים עם לקות שמיעה חשים לחוצים לעתים קרובות ו-12% חשים דיכאון לעתים קרובות, לעומת 20% ו-5% בהתאמה, בקרב אלה שאינם מתקשים בשמיעה.

תרשים 4: בני 74-20, לפי מצב השמיעה, קשרים חברתיים ומצבים רגשיים, 2019
 

תרשים 4 - בני 74-20, לפי מצב השמיעה, קשרים חברתיים ומצבים רגשיים, 2019
 
*לעיתים קרובות, ב-12 החדשים האחרונים

אמון ואפליה, בני 74-20

64% מהאנשים עם לקות שמיעה נותנים אמון במערכת הבריאות ו-46% חושבים שמערכת הבריאות מתפקדת היטב (74% ו-57% בהתאמה בקרב שאר האוכלוסייה).

63% מהאנשים עם לקות שמיעה חושבים שצריך להיזהר ממרבית האנשים ו-34% חושבים שניתן לבטוח במרבית האנשים (58% ו-41% בהתאמה, בקרב שאר האוכלוסייה).

30% מהאנשים עם לקות שמיעה חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, 25% בקרב שאר האוכלוסייה.

שביעות רצון מהחיים, בני 74-20

אנשים עם לקות שמיעה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם. בגיל 74-20, 84% מלקויי השמיעה 'מרוצים' או 'מרוצים מאוד' מחייהם, 30% 'מרוצים מאוד', לעומת 90% ו-39% בהתאמה בקרב השאר.

41% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי בני 74-20 חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, ו-13% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים, לעומת 61% ו-5% בהתאמה, בקרב אלה שאינם מתקשים בשמיעה.

לדף הסקר החברתי באתר הלמ"ס
לשאלון הסקר החברתי 2019
למחולל הלוחות של הסקר החברתי
. 
 
1
מבזקי חדשות   הרשמה לאינדקס
1
1
דוברות מד״א: בשעה 09:58 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על פועל שנחתך ממסור דיסק באתר בנייה ברחוב ליפסקי בתל אביב. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח איכילוב גבר כבן 60 במצב בינוני עם פציעה בחזה. טימור


 
 
      אולפן החדשות: 08-973-4-006
1
      מערכת החדשות: 08-9282508
 
האינדקס המרכזי
18,937 בעלי עסקים ונותני שירות
8
הרשמה לאינדקס המרכזי 
 


אבחון וטיפול אלטרנטיבי
 

אביזרי
חבישה
     


אביזרי שיקום
 
     


אופטומטריסטים
 

אופטיקאים
     


אחיות פרטיות
 

אירידיולוגיה
     


אמבולנס פרטי
 

ארומתרפיה
     


ביופידבק
 

בית לחיים
     


בית אבות
דיור מוגן
 

בתי הבראה
והחלמה
     


בתי
חולים
 

בתי חולים
לבריאות הנפש
     


בי"ח סיעודיים וגריאטריים
 

בתי
טבע
     


בתי מרקחת
 

גוף ונפש
     


דיאטנים
 

הומאופתיה
     


הידרותרפיה
 

הילינג
     


היפנוזה
 

הסעות נכים
     


השמת ע.זרים
 

ויטמינים
     


חיתולים למבוגרים
 

טווינא
     


טיפול אלטרנטיבי בילדים
 

טיפול באמצעות בעלי חיים
     


טיפול באמצעות יצירה והבעה
 

טיפול בהפרעות זיכרון
     


טיפול בהפרעות שינה
 

טיפול באמצעות ציורי ילדים
     


יועצי תזונה
 

כירופרקטיקה
     


כירורגיה של היד
 

מגנטותרפיה
     


מדיטציות
 

מוצרים אורטופדיים
     


מוקדי עזרה ראשונה
 

מכונים
רפואיים
     


מכשירי שמיעה ואביזרים
 

מנגנוני נכים
לרכב
     


מרחצאות ומעיינות מרפא
 

נטורופתיה
     


נעליים
אורטופדיות
 

עורכי דין
ביטוח לאומי
     


עורכי דין
דיני נזיקין
 

עורכי דין
רשלנות רפואית
     


פודיאטרים
 

פיזיותרפיה
     


פיזיותרפיה התפתחותית
 

פילאטיס
     


פלדנקרייז
 

פסיכוגריאטריה
     


פסיכולוגיה התפתחותית
 

פסיכולוגיה שיקומית
     


פסיכותרפיה
 

פרחי באך
     


ציוד ואביזרים
 

קינסיולוגיה
     


קלינאי תקשורת
 

רולפינג
     


רכב חשמלי
 

רכיבה טיפולית
     


רפואה סינית
 

רפלקסולוגיה
     


שיאצו
 

שיטת אלבאום
     


שיטת אלכסנדר
 

שיטת פאולה
     


שיקום
נכים
 

שירותי
סיעוד
     


תזונה ודיאטות טבעיות
 

תרפיה במוסיקה

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח לאומי
עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה פיזיותרפיה התפתחותית
פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית פסיכולוגיה שיקומית
פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה קלינאי תקשורת
רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית רפלקסולוגיה
שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה שיקום נכים ונפגעים
שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה    
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

   
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים הצהרת נגישות
                       
 fax-to-mail: 153-54-7126459             דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com מערכת החדשות: בן חור אליהו 14-3 באר שבע 08-9282508 אולפן החדשות: העצמאות 57 באר שבע 08-9734006

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלים מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, עדי גולן נדרשת לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 

כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן ADI GOLAN

 
לייבסיטי - בניית אתרים