lelo-hagbala.co.il  ללא הגבלה -אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות              חבר איגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL | רישיון אקו"ם | כניסת כתבים | חזרה לדף הבית
6
 
בארץ ובעולם   בריאות ונפש   בקהילה שלנו   חוק ומשפט   רפואה משלימה   תזונה נכונה   ספורט בריאות       חיפוש באתר    
1
בארץ

לרגל היום הבינלאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2017
 

מערכת, 06/12/2018, צילום: Max Pixel
 


 
בני 20 ומעלה
 • ל-15% מבני 20 ומעלה (כ-818 אלף איש) יש מוגבלות תפקודית חמורה[1], 36% מבני 65 ומעלה.
 • 10% מתקשים מאוד או שאינם יכולים ללכת או לעלות במדרגות כלל, 29% מבני 65 ומעלה.
השכלה ותעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-25
 • ל-19% יש תעודה אקדמית (39% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 53% מועסקים (81% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 42% אינם בכוח העבודה (17% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 27% מהמועסקים משתכרים עד 5,000 ש"ח בחודש (15% בקרב מועסקים  ללא מוגבלות).
 • 49% מהמועסקים אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה  (37% בקרב מועסקים ללא מוגבלות).
 • 42% מהמועסקים מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות (29% בקרב מועסקים ללא מוגבלות).
בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-20
 • 75% משתמשים באינטרנט (88% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 17% חשים בדידות לעיתים קרובות (3% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 16% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה (5% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 40% חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, 14% חשו אפליה בשל מוגבלותם.
לנתוני התרשימים

לקראת היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שחל ב-3 בדצמבר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל. בהודעה זו מובא לקט ממצאים בנושא מוגבלות תפקודית חמורה של בני 20 ומעלה, המבוסס על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2017.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5
.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף שב-2017 התמקד בבריאות ואורח חיים. השאלות על מוגבלות שייכות לחלק הקבוע בשאלון.

השכיחות של מוגבלות תפקודית חמורה[2] (תרשים 1)

לפי הסקר החברתי 2017, ל-15% מבני 20 ומעלה יש מוגבלות תפקודית חמורה (להלן מוגבלות) (כ-818 אלף איש), 16% מהנשים ו-14% מהגברים. שכיחות המוגבלות התפקודית החמורה עולה עם הגיל ומגיעה ל-27% בגיל 74-65 (29% מהנשים ו-23% מהגברים) ול-52% בגיל 75 ומעלה (55% מהנשים ו-48% מהגברים).
תרשים 1 - בני 20 ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה, לפי מין וגיל, 2017
 


קשיים בתפקוד יומיומי בקרב בני 20 ומעלה לפי סוג הקושי (תרשים 2)

10% מתקשים מאוד או שאינם יכולים ללכת או לעלות מדרגות בכלל, 29% מבני 65 ומעלה.
5% מתקשים מאוד או שאינם יכולים לזכור או להתרכז בכלל, 8% מבני 65 ומעלה.
3% מתקשים מאוד או שאינם יכולים להתרחץ או להתלבש בעצמם בכלל, 12% מבני 65 ומעלה.
2.5% מתקשים מאוד בשמיעה או שאינם שומעים כלל (גם עם מכשיר שמיעה), 7% מבני 65 ומעלה.
2.3% מתקשים מאוד בראייה או שאינם רואים כלל (גם עם משקפיים), 7% מבני 65 ומעלה.
תרשים 2 - מתקשים מאוד* בתפקוד יומיומי, לפי גיל וסוג הקושי, 2017
 


 *מתקשים מאוד או אינם יכולים בכלל

השכלה

49% מבני 64-25 עם מוגבלות הם חסרי תעודת בגרות לעומת 27% מהאנשים ללא מוגבלות.
ל-19% מהאנשים עם מוגבלות יש תעודה אקדמית (ל-39% מהאנשים ללא מוגבלות)[3].

תעסוקה והכנסה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-25 (תרשים 3)

53% מהאנשים עם מוגבלות הם מועסקים (81% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
42% אינם בכוח העבודה, לעומת 17% בקרב אנשים ללא מוגבלות.
עבודתם של 54% מהמועסקים עם מוגבלות קשורה לתחום לימודיהם (69% מהמועסקים ללא מוגבלות).
27% משתכרים עד 5,000 ש"ח ברוטו בחודש, לעומת 15% מהמועסקים ללא מוגבלות.
42% מהמועסקים עם מוגבלות מתקשים (או מתקשים מאוד) לכסות את ההוצאות החודשיות השוטפות של משק הבית, בהשוואה ל-29% מהמועסקים ללא מוגבלות.
תרשים 3 - בני 64-25 לפי מוגבלות, מצב תעסוקה והכנסה, 2017
 


עמדות כלפי עבודה והכנסה בקרב מועסקים עם מוגבלות חמורה בני 64-25 (תרשים 4)

מועסקים עם מוגבלות חמורה מרוצים פחות מעבודתם ומהכנסתם וחוששים יותר לאבד את עבודתם.

20% אינם מרוצים מעבודתם, 10% מהמועסקים ללא מוגבלות.
49% אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה, 37% מהמועסקים ללא מוגבלות.
14% חוששים לאבד את עבודתם בשנה הקרובה, 6% מהמועסקים ללא מוגבלות.
17% חושבים שאם יאבדו את העבודה אין סיכוי כלל שימצאו עבודה אחרת באותה רמת הכנסה, 6% מהמועסקים ללא מוגבלות.
תרשים 4 - מועסקים בני 64-20 לפי מוגבלות ועמדות כלפי העבודה, 2017
 


שימוש במחשב ובאינטרנט בשלושת החודשים האחרונים, בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-20 (תרשים 5)

58% מבני 64-20 עם מוגבלות משתמשים במחשב (77% מהאנשים ללא מוגבלות חמורה).
75% משתמשים באינטרנט (88% מהאנשים ללא מוגבלות).
72% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד (84% מהאנשים ללא מוגבלות).
69% משתמשים באינטרנט בכל יום או כמעט בכל יום (83% מהאנשים ללא מוגבלות).
37% משתמשים באינטרנט לצורך עבודה ו-24% משתמשים באינטרנט לצורך לימודים.
תרשים 5 - בני 64-20 לפי מוגבלות ומאפייני השימוש באינטרנט, 2017
 


קשרים חברתיים ותחושת בדידות (תרשים 6)

אנשים עם מוגבלות חמורה חשים יותר בדידות, והם פחות מרוצים מהקשר עם בני משפחה וחברים.

בקרב בני 64-20
17% מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, 3% בשאר האוכלוסייה.
16% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, 5% בשאר האוכלוסייה.
ל-14% מהאנשים עם מוגבלות בגיל 64-20 אין קשרים עם חברים, ל-6% משאר האוכלוסייה.

בקרב בני 65 ומעלה
20% מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 6% בקרב שאר האוכלוסייה.
12% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, 8% בקרב שאר האוכלוסייה.
ל-26% אין קשרים עם חברים, ל-12% משאר האוכלוסייה.
תרשים 6 - בני 64-20 לפי מוגבלות, תחושת בדידות וקשר עם בני משפחה וחברים, 2017
 


שביעות רצון ואופטימיות (תרשים 7)

אנשים עם מוגבלות חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם.

בקרב בני 64-20
27% מהאנשים עם מוגבלות אינם מרוצים מחייהם, לעומת 8% משאר האוכלוסייה.
9% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים בשנים הקרובות, 3% משאר האוכלוסייה.
59% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, 36% משאר האוכלוסייה.
15% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב בעתיד לעומת 7% בקרב השאר.

בקרב בני 65 ומעלה
25% מהאנשים עם מוגבלות אינם מרוצים מחייהם, 8% בקרב שאר האוכלוסייה.
23% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים בשנים בקרובות, 14% מהשאר.
39% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, 24% בקרב שאר האוכלוסייה.
15% מבני 65 ומעלה עם מוגבלות חושבים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב, בדומה לשאר האוכלוסייה.
תרשים 7 - בני 64-20 לפי מוגבלות, אופטימיות ושביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי, 2017
 


התנדבות, מעורבות אזרחית, אמון ותחושת אפליה, בקרב בני 64-20 (תרשים 8)

התנדבות ומעורבות אזרחית
17% מהאנשים עם מוגבלות עסקו בפעילות התנדבותית השנה (22% בקרב שאר האוכלוסייה).
12% מהאנשים עם מוגבלות היו מעורבים בחיים הציבוריים בשנה האחרונה (15% בקרב שאר האוכלוסייה).

אמון בזולת ובמוסדות ממשל
67% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שיש להיזהר ממרבית האנשים, 54% בקרב שאר האוכלוסייה.
34% מקרב האנשים עם מוגבלות נותנים אמון בממשלה (40% משאר האוכלוסייה).
72% מהאנשים עם מוגבלות נותנים אמון במערכת הבריאות (77% משאר האוכלוסייה).
48% מהאנשים עם מוגבלות נותנים אמון במערכת המשפט (55% משאר האוכלוסייה).

תחושת אפליה
40% מהאנשים עם מוגבלות חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה לעומת 27% משאר האוכלוסייה.
14% מהאנשים עם מוגבלות חשו אפליה בשל מוגבלותם בשנה האחרונה.
תרשים 8 - בני 64-20 לפי מוגבלות, אמון ותחושת אפליה בשנה האחרונה, 2017
 


 
לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס
לשאלון הסקר החברתי 2017
למחולל הלוחות של הסקר החברתי
ללוח בנושא מוגבלות בשנתון הסטטיסטי[1] בהודעה זו, בכל מקום שבו כתוב "מוגבלות" הכוונה ל"מוגבלות תפקודית חמורה".
[2] אדם עם מוגבלות תפקודית חמורה הוא מי שמתקשה קושי רב, או שכלל אינו יכול לעשות לפחות אחת מהפעולות האלה: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ בעצמו, לזכור או להתרכז.
הגדרת מוגבלות תפקודית חמורה לפי המלצות האו"ם (ראו: Washington Group on Disability Statistics) להשוואה בינלאומית של נתונים על מוגבלות ראו באתר האו"מ.
הערה: שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם.
[3] הנתונים של אנשים ללא מוגבלות המוצגים בסוגריים, אינם שונים באופן מובהק מהנתונים של האנשים עם מוגבלות.


 


 
1
מבזקי חדשות   הרשמה לאינדקס
1
1
דוברות מד״א: זכי הלר : בשעה 07:46 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, על טרקטורון שהתהפך באתר בנייה, ברחוב קורא מדברי, באילת. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח יוספטל, גבר כבן 30 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית


 
 
      אולפן החדשות: 08-973-4-006
1
      מערכת החדשות: 08-9282508
 
האינדקס המרכזי
18,937 בעלי עסקים ונותני שירות
8
הרשמה לאינדקס המרכזי 
 


אבחון וטיפול אלטרנטיבי
 

אביזרי
חבישה
     


אביזרי שיקום
 
     


אופטומטריסטים
 

אופטיקאים
     


אחיות פרטיות
 

אירידיולוגיה
     


אמבולנס פרטי
 

ארומתרפיה
     


ביופידבק
 

בית לחיים
     


בית אבות
דיור מוגן
 

בתי הבראה
והחלמה
     


בתי
חולים
 

בתי חולים
לבריאות הנפש
     


בי"ח סיעודיים וגריאטריים
 

בתי
טבע
     


בתי מרקחת
 

גוף ונפש
     


דיאטנים
 

הומאופתיה
     


הידרותרפיה
 

הילינג
     


היפנוזה
 

הסעות נכים
     


השמת ע.זרים
 

ויטמינים
     


חיתולים למבוגרים
 

טווינא
     


טיפול אלטרנטיבי בילדים
 

טיפול באמצעות בעלי חיים
     


טיפול באמצעות יצירה והבעה
 

טיפול בהפרעות זיכרון
     


טיפול בהפרעות שינה
 

טיפול באמצעות ציורי ילדים
     


יועצי תזונה
 

כירופרקטיקה
     


כירורגיה של היד
 

מגנטותרפיה
     


מדיטציות
 

מוצרים אורטופדיים
     


מוקדי עזרה ראשונה
 

מכונים
רפואיים
     


מכשירי שמיעה ואביזרים
 

מנגנוני נכים
לרכב
     


מרחצאות ומעיינות מרפא
 

נטורופתיה
     


נעליים
אורטופדיות
 

עורכי דין
ביטוח לאומי
     


עורכי דין
דיני נזיקין
 

עורכי דין
רשלנות רפואית
     


פודיאטרים
 

פיזיותרפיה
     


פיזיותרפיה התפתחותית
 

פילאטיס
     


פלדנקרייז
 

פסיכוגריאטריה
     


פסיכולוגיה התפתחותית
 

פסיכולוגיה שיקומית
     


פסיכותרפיה
 

פרחי באך
     


ציוד ואביזרים
 

קינסיולוגיה
     


קלינאי תקשורת
 

רולפינג
     


רכב חשמלי
 

רכיבה טיפולית
     


רפואה סינית
 

רפלקסולוגיה
     


שיאצו
 

שיטת אלבאום
     


שיטת אלכסנדר
 

שיטת פאולה
     


שיקום
נכים
 

שירותי
סיעוד
     


תזונה ודיאטות טבעיות
 

תרפיה במוסיקה

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח לאומי
עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה פיזיותרפיה התפתחותית
פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית פסיכולוגיה שיקומית
פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה קלינאי תקשורת
רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית רפלקסולוגיה
שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה שיקום נכים ונפגעים
שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה    
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

   
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים הצהרת נגישות
                       
 fax-to-mail: 153-54-7126459             דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com מערכת החדשות: בן חור אליהו 14-3 באר שבע 08-9282508 אולפן החדשות: העצמאות 57 באר שבע 08-9734006

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלים מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, עדי גולן נדרשת לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 

כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן ADI GOLAN

 
לייבסיטי - בניית אתרים