Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
באנר עם צבא

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרסמת דו”ח ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים לשנת 2022: 67% מהגופים הציבוריים עומדים ביעד להעסקת אנשים עם מוגבלות

מערכת, 13/08/2023, צילום אילוסטרציה: canva

בנק ישראל, רשות שדות התעופה, מפעל הפיס, הרשות לניירות ערך, עיריית ירושלים, עיריית תל אביב-יפו, עיריית בני ברק וגופים ציבוריים גדולים נוספים לא עומדים ביעד הייצוג ההולם כבר שלוש שנים ברצף

דן רשל, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: ״מספר גדול מדי של גופים ציבוריים אינם עומדים ביעד הייצוג ההולם בכל הקשור להעסקת אנשים עם מוגבלות כפי שנקבע בחוק, ובכך אינם תורמים די לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה ובמשק״

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים פרסמה נתונים חדשים ומעודכנים אודות ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים לשנת 2022. הנתונים הופקו על ידי המוסד לביטוח לאומי, כחלק מתהליך יישומו של תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לפיו גופים ציבוריים המעסיקים 100 עובדים לפחות מחויבים לפעול להעסקה של לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית. החוק נועד לסייע בקידום העסקה של אנשים עם מוגבלות, אשר נתקלים לא אחת בחסמים ובקושי להשתלב בשוק העבודה, ולפתוח עבורם את דלתות המעסיקים הגדולים. על פי החוק, מעסיקים נדרשים לבצע שורה של פעולות לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיהם, וביניהם מינוי ממונה תעסוקה, שיהיה אמון על הנושא.

נתונים נבחרים:

כללי:

שיעור הגופים שעומדים ברמת עמידה מלאה עלה מ-60% ל-67% בין השנים 2022-2021, זאת לאחר שהיה ללא שינוי בין השנים 2021-2018.

  • 19% מהגופים הציבוריים עומדים ביעד ברמה בינונית (5%-3.5).
  • 12% עומדים בו ברמה נמוכה (3.5%-2).
  • 2% אינם עומדים ביעד (מתחת ל-2%).

בין השנים 2022-2021 נרשם מאזן חיובי, כאשר 207 גופים עומדים ביעד הייצוג ההולם לעומת 186 בשנה הקודמת, 41 גופים עלו בשיעור העמידה שלהם ביעד, לעומת 20 גופים שירדו בשיעור העמידה.

 • בין הגופים שעלו בשיעור העמידה ועומדים כעת ביעד הייצוג ההולם: המועצה לענף הלול, הספרייה הלאומית, יד ושם, שירות בתי הסוהר, עיריית אלעד, עיריית ביתר עילית, עיריית חדרה, עיריית קריית מלאכי, מ. מ. אפרתה, מ. מ. כאבול, מ. מ. מג’ד אל-כרום ומ. מ. מצפה רמון.
 • בין הגופים שירדו ברמת העמידה ואינם עומדים כעת ביעד הייצוג ההולםמ. מ. פרדס-חנה-כרכור, עיריית אילת, עיריית כפר קאסם ועיריית טייבה.
 • הגופים שברמת אי עמידה (מתחת ל-2%) הם: מ. מ. קדומים (6 שנים ברציפות), המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון, החברה עירונית לתרבות, לנוער ולחוגי ספורט (חמש) בשוהם, מ. מ. לקיה ומ. מ. שעב.

תאגידים סטטוטוריים:

שיעור כלל התאגידים הסטטוטוריים שעומדים באופן מלא ביעד הייצוג ההולם עלה בשנה האחרונה ל-50% לאחר שעמד על 33% בין השנים 2021-2020.

תאגידים שברמת עמידה נמוכה (3.5%-2):

  • בנק ישראל, רשות שדות התעופה ומפעל הפיס – 5 שנים ברציפות.
  • הרשות לניירות ערך – 3 שנים ברציפות.
  • רשות החדשנות – שנתיים ברציפות.

תאגידים שעלו בין השנים 2022-2021 לרמת עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם: המועצה לענף הלול, הספרייה הלאומית ויד שם.

שלטון מקומי:

שיעור כלל הרשויות המקומיות שעומדות באופן מלא ביעד הייצוג ההולם עלה בשנה האחרונה ל-68% לאחר שעמד על  כ- 61% בין השנים 2021-2018.

17% מהן עומדות ברמה עמידה בינונית, 14% מהן עומדות ברמת עמידה נמוכה ו- 1% מהן לא עומדות ביעד.

80% מהעיריות עומדות עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם לעומת 78% בשנת 2021. בין העיריות שלא עומדות ביעד ניתן למצוא את: עיריית תל אביב-יפו, עיריית ירושלים, עיריית חולון עיריית מודיעין עילית, עיריית בני ברק ועיריית אילת.

66% מהמועצות האזוריות עומדות עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם לעומת 57% בשנת 2021.

60% מהמועצות המקומיות עומדות עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם לעומת 50% בשנת 2021.

בפילוח לפי מחוזות, אחוז הרשויות שעומדות ביעד במחוזות תל אביב וצפון (73% בשניהם), הוא הגבוה ביותר ואילו במחוז ירושלים (33%) הוא הנמוך ביותר.

בפילוח לפי מגזרים, אחוז הרשויות שעומדות ביעד במגזר הדרוזי (100%) הוא הגבוה ביותר, בעוד שבמגזר הבדואי (21%) מדובר בשיעור הנמוך ביותר.

בפילוח לפי מדד חברתי כלכלי אחוז הרשויות שעומדות ביעד באשכול 10 הוא הגבוה ביותר (100%), בעוד שבאשכול 1 (9%) הוא הנמוך ביותר. יתר על כן, 64% (21/33) מהרשויות שברמות העמידה הנמוכות (רמת עמידה נמוכה ורמת אי עמידה) נמצאות באשכולות 1-3 במדד החברתי-כלכלי.

שירות המדינה:

רק 20% (15 מתוך 77) מגופי המדינה, המפוקחים על ידי נציבות שירות המדינהֿ, עומדים עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם של 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית בשנת 2022, לעומת 67% בקרב שאר הגופים הציבוריים, המפוקחים על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

39% מגופי המדינה עומדים ברמת עמידה בינונית, 39% עומדים ברמת עמידה נמוכה ו- 2% מגופי המדינה לא עומדים ביעד כלל.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקנה לנציבות סמכויות פיקוח ואכיפה, מכוחן פועלת הנציבות כלפי הגופים שלא עמדו בחובותיהם החוקיות. 121 גופים ציבוריים גדולים לא עמדו ביעד הייצוג ההולם לשנת 2021 ולפיכך נדרשו להכין תכנית שנתית לקידום העסקה של עובדים עם מוגבלות משמעותית. מבין גופים אלו, הנציבות הוציאה מכתבי התראה ל-53 גופים שלא עמדו ביעד הייצוג ההולם ולא מילאו את חובתם להכין תכנית שנתית, כשחלקם אף לא מינה ממונה תעסוקה כנדרש בחוק. 40 גופים להם הוצאו מכתבי התראה מילאו את חובותיהם, בעוד של-13 הגופים שלא הכינו תכנית שנתית בהתאם לדרישות החוק גם לאחר קבלת מכתב ההתראה, הוציאה הנציבות צו ייצוג הולם. בעקבות הצו שהוצא, 11 גופים מילאו את חובותיהם.

בעקבות פעולות האכיפה של הנציבות, 98% מהגופים הציבוריים שלא עמדו ביעד הייצוג ההולם בשנת 2021, הכינו תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות ו- 100% מינו ממונה תעסוקה כנדרש מהם בחוק.

דן רשל, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: “למרבה הצער, ניכר כי במספר רב של פרמטרים ומגזרים, קיימת רגרסיה בשיעור העמידה בחובת הייצוג ההולם להעסקת אנשים עם מוגבלות. משמעות הדבר היא, כי מספר גדול מדי של גופים ציבוריים אינם עומדים ביעד הייצוג ההולם בכל הקשור להעסקת אנשים עם מוגבלות, כפי שנקבע בחוק, ובכך אינם תורמים די לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה ובמשק, כפי שהיה מצופה וכפי שכולנו היינו רוצים לראות. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים תמשיך לפעול ביתר שאת להגברת שילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה ולאכיפת החובה לייצוג הולם, במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הנציבות. זאת, בין השאר, בהינתן סמכויות האכיפה הנוספות שניתנו לנציבות בתיקון 23 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שעבר בכנסת בחודש יולי בשנה שעברה ונכנס לתוקפו בימים אלו ממש. במקביל, הנציבות פועלת להרחבת החלת החובה לייצוג הולם על גופים נוספים, כגון בדמות החלת החובה על חברות ממשלתיות, כפי שעבר בוועדת שרים לחקיקה ועתיד להיות מובא לאישור הכנסת במושב הכנסת הקרוב.”

שתפו את הכתבה

תגובות

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

כתבות נוספות

הפילוסוף רנה ז’יראר טען שהקורבן פותח בפנינו צוהר להבנת הסיבות שבגללן התפתחו התרבות, הדת והפוליטיקה. בשנים האחרונות החזון האינטלקטואלי המקיף והיומרני שלו זוכה להכרה אקדמית גוברת, אבל גם הופך לדגל של אינטלקטואלים ימנים

י״ג בניסן ה׳תשפ״ד – 21/04/2024

האם השחקן והבמאי המפורסם צבי שיסל ז”ל נפטר בשל רשלנות רפואית חמורה של הצוות הרפואי בבית החולים איכילוב?

י״ג בניסן ה׳תשפ״ד – 21/04/2024

השירים בספר עוסקים בהורות, משפחה, ילדים, אך רובם עוסקים בפוסט טראומה ונושאים אופי אישי ולאומי

י״ג בניסן ה׳תשפ״ד – 21/04/2024

נינה, המתאמנת עם ליאון פוגץ, מרותקת לכיסא גלגלים לאחר שנפצעה בתאונת דרכים כשהייתה בת 17. היא נשואה לדור קסל, שהיה בראשית הדרך מאמן הבדמינטון שלה, והם הורים לשני בנים

י״ג בניסן ה׳תשפ״ד – 21/04/2024

מה חשוב לדעת על תזונת תינוקות בשנה הראשונה לחייהם ומהי שיטת הבייבילד? מה חשוב לדעת על התפתחות השפה והדיבור? מה עושים עם דלקות גרון חוזרות? מהי השמנת ילדים ומאיזה גיל

י״ג בניסן ה׳תשפ״ד – 21/04/2024

התחייה 14, מרחב המלאכה והיצירה הייחודי בדרום תל אביב, פותח את דלתותיו הכחולות לרגל חג פסח 2024. הציבור הרחב מוזמן לרצף של סדנאות לכל הגילאים ביניהם סריגה טוניסאית

י׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 18/04/2024

EBC Financial Group מגבירה את מאמצי מיגור המלריה, תומכת בהתערבויות בריאות קריטיות ובהעצמה קהילתית

י׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 18/04/2024

נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, העניק אתמול, יום ג’ (16 באפריל 2024) אות הוקרה מיוחד ל-30 אחים ואחיות, כאשר 10 ממקבלי האות הם אחים ואחיות מבתי החולים וממרפאות הקהילה של כללית

י׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 18/04/2024

אחד ההישגים הגדולים של הספר הוא השילוב בין בוננות בודהיסטית לבוננות יהודית. הבודהיזם בא לידי ביטוי בעיקר בקשיבות לחיים ברגע הנתון, בהתבוננות משתהה ומשתאה, החוצה ופנימה

ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 17/04/2024

עמותת חסדי דרור, המסייעת למשפחות במצוקה ולמשפחות של ילדים חולי סרטן, קיימה בשישי האחרון טורניר טניס במרכז הטניס בתל אביב, אשר כל ההכנסות ממנו הוקדשו לגיוס תרומות

ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 17/04/2024

האופרה, המבוססת על סיפורן האמיתי של קבוצת נזירות שהוצאו להורג בשל אמונתן, תועלה בבימויו של הבמאי הצרפתי הנודע אוליבר פי ובניצוחו של מאסטרו אשר פיש ששב לנצח באופרה הישראלית

ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 17/04/2024

ביום זה יוארו מבנים ומונומנטים באור סגול ובאשדוד, החל ממחר, נאיר גם אנחנו את כיכר המפרשים ואת כיכר עין השמש, ונתרום את חלקנו לקמפיין ההסברה שנועד להגביר את המודעות למחלה

ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 17/04/2024

“ארץ יצורי הכלאיים” מאת מיכל בר פרו בהוצאת ספרי ניב, הוא סדרת פנטזיה נפלאה ומקורית בת שני חלקים לבני נוער. עלילת הספר מתאימה למציאות הכפויה של ימינו

ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 17/04/2024

הכשרתם של רופאים-חוקרים חדשים במסגרת התוכנית תיתן חיזוק משמעותי למערך הרפואה הציבורית בישראל. הזרמת כוח אדם איכותי לבתי החולים בישראל, שהוכשר באופן מקיף הכולל מדעים

ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 17/04/2024

המופע הוא דו שיח בין קול וגיטרה קלאסית, הלוקח את הקהל למסע מוזיקלי בעקבות השירים ממסורת יוון, ונותן פרשנות ייחודית לקלאסיקות ממסורת הרמבטיקה והלאיקה

ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 17/04/2024

בחודש מאי יצוין יום האחים והאחיות הבין לאומי, היום ( יום שלישי ה- 16/4 ) ייערך אירוע בבית הנשיא להוקרה על הפגנת אומץ וגבורתם של אחיות ואחים

ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 17/04/2024

התורם הנדיב תרם את הגן לזכר דודתו האהובה לילי, שהיתה בת בית במרכז וידועה באהבת החיים והאדם שלה, כמו גם ביופייה הפנימי והחיצוני ובעיניה התכולות שאי אפשר לשכוח

ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 17/04/2024

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מצאה כי עיריית פתח תקווה הפרה את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביחס למבנה הציבורי החדש שברחוב לוחמי הגטאות 38

ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 17/04/2024

הספר ‘המנהל האנושי’ מאגד שיחות שקיימה ד”ר הודיה הופמן עם קורנהאוזר שבעה חודשים לפני מותו

ח׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 16/04/2024

הנחה זו הופכת אט אט למוטו מרכזי בארגונים רבים, ובעיריית אשדוד החליטו לעודד אורח חיים בריא בקרב כל ציבור העובדים

ח׳ בניסן ה׳תשפ״ד – 16/04/2024

הרשמו לאתר

שם פרטי*
שם משפחה*
אימייל*
טלפון
שם משתמש(באנגלית בלבד)*
סיסמא*
אימות סיסמא*
דילוג לתוכן