Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרסמת דו”ח ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים לשנת 2022: 67% מהגופים הציבוריים עומדים ביעד להעסקת אנשים עם מוגבלות

מערכת, 13/08/2023, צילום אילוסטרציה: canva

בנק ישראל, רשות שדות התעופה, מפעל הפיס, הרשות לניירות ערך, עיריית ירושלים, עיריית תל אביב-יפו, עיריית בני ברק וגופים ציבוריים גדולים נוספים לא עומדים ביעד הייצוג ההולם כבר שלוש שנים ברצף

דן רשל, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: ״מספר גדול מדי של גופים ציבוריים אינם עומדים ביעד הייצוג ההולם בכל הקשור להעסקת אנשים עם מוגבלות כפי שנקבע בחוק, ובכך אינם תורמים די לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה ובמשק״

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים פרסמה נתונים חדשים ומעודכנים אודות ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים לשנת 2022. הנתונים הופקו על ידי המוסד לביטוח לאומי, כחלק מתהליך יישומו של תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לפיו גופים ציבוריים המעסיקים 100 עובדים לפחות מחויבים לפעול להעסקה של לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית. החוק נועד לסייע בקידום העסקה של אנשים עם מוגבלות, אשר נתקלים לא אחת בחסמים ובקושי להשתלב בשוק העבודה, ולפתוח עבורם את דלתות המעסיקים הגדולים. על פי החוק, מעסיקים נדרשים לבצע שורה של פעולות לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיהם, וביניהם מינוי ממונה תעסוקה, שיהיה אמון על הנושא.

נתונים נבחרים:

כללי:

שיעור הגופים שעומדים ברמת עמידה מלאה עלה מ-60% ל-67% בין השנים 2022-2021, זאת לאחר שהיה ללא שינוי בין השנים 2021-2018.

  • 19% מהגופים הציבוריים עומדים ביעד ברמה בינונית (5%-3.5).
  • 12% עומדים בו ברמה נמוכה (3.5%-2).
  • 2% אינם עומדים ביעד (מתחת ל-2%).

בין השנים 2022-2021 נרשם מאזן חיובי, כאשר 207 גופים עומדים ביעד הייצוג ההולם לעומת 186 בשנה הקודמת, 41 גופים עלו בשיעור העמידה שלהם ביעד, לעומת 20 גופים שירדו בשיעור העמידה.

 • בין הגופים שעלו בשיעור העמידה ועומדים כעת ביעד הייצוג ההולם: המועצה לענף הלול, הספרייה הלאומית, יד ושם, שירות בתי הסוהר, עיריית אלעד, עיריית ביתר עילית, עיריית חדרה, עיריית קריית מלאכי, מ. מ. אפרתה, מ. מ. כאבול, מ. מ. מג’ד אל-כרום ומ. מ. מצפה רמון.
 • בין הגופים שירדו ברמת העמידה ואינם עומדים כעת ביעד הייצוג ההולםמ. מ. פרדס-חנה-כרכור, עיריית אילת, עיריית כפר קאסם ועיריית טייבה.
 • הגופים שברמת אי עמידה (מתחת ל-2%) הם: מ. מ. קדומים (6 שנים ברציפות), המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון, החברה עירונית לתרבות, לנוער ולחוגי ספורט (חמש) בשוהם, מ. מ. לקיה ומ. מ. שעב.

תאגידים סטטוטוריים:

שיעור כלל התאגידים הסטטוטוריים שעומדים באופן מלא ביעד הייצוג ההולם עלה בשנה האחרונה ל-50% לאחר שעמד על 33% בין השנים 2021-2020.

תאגידים שברמת עמידה נמוכה (3.5%-2):

  • בנק ישראל, רשות שדות התעופה ומפעל הפיס – 5 שנים ברציפות.
  • הרשות לניירות ערך – 3 שנים ברציפות.
  • רשות החדשנות – שנתיים ברציפות.

תאגידים שעלו בין השנים 2022-2021 לרמת עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם: המועצה לענף הלול, הספרייה הלאומית ויד שם.

שלטון מקומי:

שיעור כלל הרשויות המקומיות שעומדות באופן מלא ביעד הייצוג ההולם עלה בשנה האחרונה ל-68% לאחר שעמד על  כ- 61% בין השנים 2021-2018.

17% מהן עומדות ברמה עמידה בינונית, 14% מהן עומדות ברמת עמידה נמוכה ו- 1% מהן לא עומדות ביעד.

80% מהעיריות עומדות עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם לעומת 78% בשנת 2021. בין העיריות שלא עומדות ביעד ניתן למצוא את: עיריית תל אביב-יפו, עיריית ירושלים, עיריית חולון עיריית מודיעין עילית, עיריית בני ברק ועיריית אילת.

66% מהמועצות האזוריות עומדות עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם לעומת 57% בשנת 2021.

60% מהמועצות המקומיות עומדות עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם לעומת 50% בשנת 2021.

בפילוח לפי מחוזות, אחוז הרשויות שעומדות ביעד במחוזות תל אביב וצפון (73% בשניהם), הוא הגבוה ביותר ואילו במחוז ירושלים (33%) הוא הנמוך ביותר.

בפילוח לפי מגזרים, אחוז הרשויות שעומדות ביעד במגזר הדרוזי (100%) הוא הגבוה ביותר, בעוד שבמגזר הבדואי (21%) מדובר בשיעור הנמוך ביותר.

בפילוח לפי מדד חברתי כלכלי אחוז הרשויות שעומדות ביעד באשכול 10 הוא הגבוה ביותר (100%), בעוד שבאשכול 1 (9%) הוא הנמוך ביותר. יתר על כן, 64% (21/33) מהרשויות שברמות העמידה הנמוכות (רמת עמידה נמוכה ורמת אי עמידה) נמצאות באשכולות 1-3 במדד החברתי-כלכלי.

שירות המדינה:

רק 20% (15 מתוך 77) מגופי המדינה, המפוקחים על ידי נציבות שירות המדינהֿ, עומדים עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם של 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית בשנת 2022, לעומת 67% בקרב שאר הגופים הציבוריים, המפוקחים על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

39% מגופי המדינה עומדים ברמת עמידה בינונית, 39% עומדים ברמת עמידה נמוכה ו- 2% מגופי המדינה לא עומדים ביעד כלל.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקנה לנציבות סמכויות פיקוח ואכיפה, מכוחן פועלת הנציבות כלפי הגופים שלא עמדו בחובותיהם החוקיות. 121 גופים ציבוריים גדולים לא עמדו ביעד הייצוג ההולם לשנת 2021 ולפיכך נדרשו להכין תכנית שנתית לקידום העסקה של עובדים עם מוגבלות משמעותית. מבין גופים אלו, הנציבות הוציאה מכתבי התראה ל-53 גופים שלא עמדו ביעד הייצוג ההולם ולא מילאו את חובתם להכין תכנית שנתית, כשחלקם אף לא מינה ממונה תעסוקה כנדרש בחוק. 40 גופים להם הוצאו מכתבי התראה מילאו את חובותיהם, בעוד של-13 הגופים שלא הכינו תכנית שנתית בהתאם לדרישות החוק גם לאחר קבלת מכתב ההתראה, הוציאה הנציבות צו ייצוג הולם. בעקבות הצו שהוצא, 11 גופים מילאו את חובותיהם.

בעקבות פעולות האכיפה של הנציבות, 98% מהגופים הציבוריים שלא עמדו ביעד הייצוג ההולם בשנת 2021, הכינו תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות ו- 100% מינו ממונה תעסוקה כנדרש מהם בחוק.

דן רשל, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: “למרבה הצער, ניכר כי במספר רב של פרמטרים ומגזרים, קיימת רגרסיה בשיעור העמידה בחובת הייצוג ההולם להעסקת אנשים עם מוגבלות. משמעות הדבר היא, כי מספר גדול מדי של גופים ציבוריים אינם עומדים ביעד הייצוג ההולם בכל הקשור להעסקת אנשים עם מוגבלות, כפי שנקבע בחוק, ובכך אינם תורמים די לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה ובמשק, כפי שהיה מצופה וכפי שכולנו היינו רוצים לראות. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים תמשיך לפעול ביתר שאת להגברת שילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה ולאכיפת החובה לייצוג הולם, במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הנציבות. זאת, בין השאר, בהינתן סמכויות האכיפה הנוספות שניתנו לנציבות בתיקון 23 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שעבר בכנסת בחודש יולי בשנה שעברה ונכנס לתוקפו בימים אלו ממש. במקביל, הנציבות פועלת להרחבת החלת החובה לייצוג הולם על גופים נוספים, כגון בדמות החלת החובה על חברות ממשלתיות, כפי שעבר בוועדת שרים לחקיקה ועתיד להיות מובא לאישור הכנסת במושב הכנסת הקרוב.”

שתפו את הכתבה

תגובות

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

כתבות נוספות

במרפאת אורתופדית ילדים אנו מטפלים במגוון בעיות אורתופדיות אקוטיות, מולדות או התפתחותיות וכן במחלות בעלות מרכיבים הקשורים למערכת השריר, השלד ומערכת העצבים

ה׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 11/07/2024

הלבלב שוכן במעמקי חלל הבטן ומיקומו המדויק עשוי להשתנות מאדם לאדם. עובדה זו, לצד המחסור בסמנים ביולוגיים ובשיטות דימות רגישות מספיק, הן הסיבות לכך שגידולים סרטניים בלבלב

ה׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 11/07/2024

“מטר על מטר” נוסד ב-2008 בהשראת האמונה שבשירה טמון כוח אישי וחברתי גואל. עוצמה זו באה לידי ביטוי בין השאר הודות לתביעה עמוקה מהשירה להפוך את המטר על מטר שלנו למרחב

ה׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 11/07/2024

שנה לאחר מותה הטראגי של הדוגמנית קארין באומן ז”ל, בגיל 35 בלבד, הגישה אמה, יהודית באומן-תבורי, קובלנה למשרד הבריאות, בדרישה להורות על פתיחה בחקירה נגד המרכז הרפואי

ה׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 11/07/2024

תערוכה של קבוצת “סטודיו שיתופי” אשר נוצרה בעקבות שהות אמנים במרכז לאמנות דיגיטלית במשך שנתיים בהן פיתחו יצירה משותפת וחדשה

ה׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 11/07/2024

פרוייקטים חדשניים של יזמות וחדשנות ברפואה במסגרת”חממת דיסקונט ליזמות וחדשנות” בסורוקה

ה׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 11/07/2024

“אאוטסיידרית: ניחוחות של תקווה” מאת אלמה סול בהוצאת ספרי ניב, הוא רומן מרגש שמציג את סיפור חייה של אלמה כאאוטסיידרית מבחינה תרבותית ומסורתית בעלת אופי ואופק מחשבה שונה

ה׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 11/07/2024

לצד המשך המלחמה ובתקווה לשובם של החטופים, החל החופש הגדול ואתו מאות אלפי ילדים שישתתפו באירועים, טיולים וקייטנות שחלקם יערכו בשמש. לרגל החופשה הארוכה

ה׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 11/07/2024

מרכזי חוסן בצפון (יישובי גליל מזרחי וגליל מערבי): עברית – 04-6900603 ערבית – 04-7702649 רוסית – 04-7702650 אנגלית – 04-7702651

ד׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 10/07/2024

מחוות ליהודה עמיחי, דוד אבידן, יונה וולך, א”ב יהושע, חזי לסקלי, דן מירון, ק.צטניק, יואל הופמן, אהרן שבתאי, שמעון אדף ומירון ח. איזקסון

ד׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 10/07/2024

הורי העובר, יפוצו על ידי רמב”ם בסכום כולל בסך 850 אלף שקלים. את ההורים ייצגה עו”ד טלי טרייבנד העוסקת בתביעות רשלנות רפואית

ד׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 10/07/2024

תל-חי כיתות אמן בינלאומיות לפסנתר לשנת 2024 בניהולו המוסיקלי של פרופ’ עמנואל קרסובסקי יתקיימו השנה בתאריכים 4-16 באוגוסט בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, ע”ש לין ותד אריסון

ד׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 10/07/2024

“כרמל הוא בי”ח נמרץ ומתחדש עם מרכזי מצוינות מובילים ועם צוות שיש לו ברק עיניים. כרמל ימשיך להתפתח לקראת המעבר לביה”ח החדש בק.אתא תוך פיתוח יכולות טכנולוגיות מתקדמות הובלה

ד׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 10/07/2024

האירוע כולל מופע סוחף בין כרמי המשק הכולל קטעים מרפרטואר הלהקה ובמהלכו יזמינו את הקהל להצטרף ולרקוד איתם

ד׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 10/07/2024

ארגון המנתחים הפלסטים אסתטיים בישראל: “התוצאות הגלובליות מצביעות על מגמה שאנחנו רואים גם כאן בארץ”

ד׳ בתמוז ה׳תשפ״ד – 10/07/2024

כללית מחוז צפון מרחיבה את שירותיה הרפואיים בעיר צפת ולאחרונה נפתח שירות חדש, ייעוץ על ידי כירורג ילדים, ד”ר יבגני ילונין, מומחה בכירורגיה כללית ומומחה בכירורגית ילדים ממרכז רפואי

כ״ד בסיון ה׳תשפ״ד – 30/06/2024

Acino מקבלת את הזכויות המסחריות עבור EXBLIFEP®(צפיפים/אנמטאזובאקטם) במדינות החברות במועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (GCC) ודרום אפריקה

כ״ד בסיון ה׳תשפ״ד – 30/06/2024

דינה תושבת חיפה בת ה 60 אובחנה עם גידול סרטני ממאיר בראש הלבלב. צוות המערך הכירורגי בכרמל בהובלת פרופ’ ריאד חדאד ניתח אותה באמצעות רובוט הדה וינצ’י ניתוח מורכב במשך 6 שעות

כ״ד בסיון ה׳תשפ״ד – 30/06/2024

בהנחיית אפרת שהם, מרצה בעמיתים לזכויות, שיזם מרכז יה”ל חדרה ההרצאה הינה ללא תשלום, מיועדת למתמודדים ובני משפחה ותתקיים בים שלישי 02/07/2024 בשעה 17:00 בזום

כ״ד בסיון ה׳תשפ״ד – 30/06/2024

הרשמו לאתר

שם פרטי*
שם משפחה*
אימייל*
טלפון
שם משתמש(באנגלית בלבד)*
סיסמא*
אימות סיסמא*
דילוג לתוכן